Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Συμφωνητικό ανέγερσης του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Έγγραφο υπ' αριθμόν 32 της Σειράς 3 (1866-1884) του Αρχείου Συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Ολυμπίων, συνταγμένο από τον συμβολαιογραφούντα ειρηνοδίκη Κωνσταντίνο Μπράβο την 12η Φεβρουαρίου 1866. (Γ.Α.Κ. Νομού Ηλείας, Πύργος)


Ἀριθ. 32

Ἐν Κρεκουκίῳ, σήμερον τὴν δωδεκάτην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἕκτου ἔτους, ἡμέραν Σάββατον, ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ Συμβολαιογραφοῦντος Εἰρηνοδίκου Ὀλυμπίων Κωνσταντίνου Μπράβου, κατοικοῦντος καὶ ἐδρεύοντος ἐνταῦθα, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἐνταῦθα Ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, κειμένῃ κατὰ τὴν ὁμώνυμον ἐνορίαν, ἕνθα ὑπάρχει τὸ εἰρηνοδικειακὸν κατάστημα καὶ ἐνεργῶ τὰς συμβολαιογραφικὰς ὑπηρεσίας μου, ἐπὶ παρουσίᾳ καὶ τῶν μαρτύρων κυρίων Γιαννάκου Φωτοπούλου, κτηματίου, καὶ Παναγιώτου Μυλωνοπούλου, γεωργοῦ, κατοίκων ἀμφοτέρων Κρεκουκίου, πολιτῶν Ἑλλήνων, γνωστῶν μοι καὶ ἀσχέτων ἀλλήλοις τε καὶ ἐμοὶ καὶ μὴ ἐξαιρετέων, παρουσιασθέντες ἀφ’ ἑνὸς μὲν οἱ Φώτης Θ. Μπίκουλης , Κυριάκος \ διεγράφη μία λέξις καὶ τίθεται ἀντ’ αὐτῆς ἡ λέξις «Ἠλίας» / Κ. Κόσκορης , Μιχαὴλ Ἀθανασόπουλος  καὶ Δημήτριος Μπέτσας , κτίσται πάντες καὶ κάτοικοι τοῦ χωρίου Λαγγάδια τοῦ Δήμου Τεφθίδος τῆς ἐπαρχίας Γόρτυνος, ἀφ’ ἑτέρου δὲ οἱ Ἀναστάσιος Καμπίλαυκος, γεωργός, Ἰωάννης Κατσαριώτης, γεωργός, Ἀναγνώστης Γκουράσας, γεωργός, Ἰωάννης Ῥιζόπουλος, γεωργός, καὶ Ἀναγνώστης Παπαδόπουλος , γεωργός, κάτοικοι πάντες τοῦ χωρίου Μπροῦμα τοῦ Δήμου Ὀλυμπίων τῆς ἐπαρχίας Ἠλείας, γνωστοί μοι πάντες καὶ ἄσχετοι πάσης ἐμοὶ καὶ τοῖς μάρτυσι συγγενείας καὶ ἐξαιρέσεως, // συνωμολόγησαν τὰ ἐξῆς. Οἱ μὲν διαληφθέντες τέσσαρες πρώτοι κτίσται ὅτι ἀποδέχονται νὰ κατασκευάσωσι ἐντὸς τοῦ χωρίου Μπροῦμα τὴν οἰκοδομὴν μιᾶς ἐκκλησίας εἰς τὴν ὑπὸ τῶν τελευταίων ἐπιδειχθεῖσαν καὶ γνωστὴν αὐτοῖς θέσιν, ὑπὸ τὰς ἐφεξῆς συμφωνίας: Ὅτι ἡ προκειμένη ἐκκλησία θέλει οἰκοδομηθεῖ ὑπὸ τούτων μὲ τὸ αὐτὸν σχέδιον καὶ ὁμοία μὲ τὴν εἰς τὸ χωρίον \ Κάτω / Βαρβάσαινα ὑπάρχουσα ἐκκλησίαν, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι αἱ δύο θύραι θὰ κατασκευασθῶσι μὲ τρία κοψίματα, τὰ παράθυρα θὰ κατασκευασθῶσι μὲ αὐτιὰ (?), ἡ ἀχιβάδα μὲ φάτσαν ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας καὶ ἡ γριπίδα ὡς ἡ τῆς Μπαρμπάσαινας. Ὅτι ὅλον τὸ ἄλλον ὑλικὸν θέλουσι καταβάλλει οὗτοι (οἱ κτίσται), τὴν δὲ ἄσβεστον, τὰ μαστορικὰ σίδερα καὶ τὰ σίδερα, ὅσα χρειασθῶσιν εἰς τὴν οἰκοδομήν, θὰ τὰ καταβάλωσιν οἱ τελευταῖοι. Τὴν ἄμμον θέλουσι φέρει οἱ κτίσται ἀπὸ τὴν θέσιν Ἀγριλιά. Ὅτι τὰ πορία τῆς γριπίδος  θέλουσι φέρει τὰ συμβαλλόμενα μέρη ἀπὸ κοινοῦ. Ὅτι ἂν οἱ τελευταῖοι καθυστερήσωσιν ἐπὶ μίαν ἢ περισσοτέρας ἡμέρας ὑλικὸν ἐξ ἐκείνου, τὸ ὁποῖον εἶναι ὑπόχρεοι νὰ χορηγῶσιν αὐτοῖς, οἷον ἄσβεστον καὶ λοιπά, οἱ πρώτοι, ἤτοι οἱ κτίσται, θέλουσιν ἔχει δικαίωμα ἀποζημιώσεως τῆς ἡμεραργίας αὐτῶν. Οἱ εἰρημένοι κτίσται Φώτης Θ. Μπίκουλης, Κυριάκος \ διεγράφη μία λέξις καὶ ἀντικαθίσταται διὰ τῆς «Ἠλίας» / Κ. Κόσκορης, Μιχαὴλ Ἀθανασόπουλος καὶ Δημήτριος Μπέτσας, οἱ ἀποδεχόμενοι, ὡς ἀνωτέρω ἐῤῥέθη, τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσας συμφωνίας, ἀποδέχονται καὶ εἶναι ἀλληλεγγύως // καὶ ἄνευ διαιρέσεως καὶ διζήσεως ὑπόχρεοι ν’ ἀνεγείρωσι ἐκ νέου τὴν προκειμένην ἐκκλησίαν, ἐὰν ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτῆς καταπέσῃ, ἕνεκεν κακῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐκτὸς μόνον ἐὰν ἡ κατάπτωσις συμβῇ ἀπὸ ἀνωτέραν ἀκαταμάχητον δύναμιν, οἷον σεισμὸν καὶ τὰ παρόμοια, καὶ τοῦτο ἐὰν ὁ σεισμός κατακρημνήσῃ καὶ ἄλλας πολλὰς οἰκοδομὰς τοῦ αὐτοῦ χωρίου Μπροῦμα, εἰς τρόπον ὥστε ἐκ τῆς καταπτώσεως τῆς προκειμένης οἰκοδομῆς νὰ μὴ προκύπτῃ ὅτι τὸ περιστατικὸν τοῦτο προῆλθεν ἕνεκα τῆς κακῆς καὶ παρὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης ἐργασίας αὐτῶν. Ὅτι ἡ προκειμένη οἰκοδομὴ θέλει γίνει ὑπὸ τῶν κτιστῶν τούτων κατ’ ἀποκοπὴν πρὸς δραχμὰς δύο καὶ λεπτὰ εἴκοσιν / ἀριθμὸς 2,20 / ἕκαστον τεκτονικὸν πῆχυν, τὰς ὁποίας θέλουσι καταβάλει αὐτοῖς οἱ τελευταῖοι, ἤτοι Ἀναστάσιος Καμπίλαυκος, Ἰωάννης Κατσαριώτης, Ἀναγνώστης Γκουράσας, Ἰωάννης Ῥιζόπουλος καὶ Ἀναγνώστης Παπαδόπουλος ἀλληλεγγύως καὶ ἄνευ διαιρέσεως ὡς ἐξῆς: εὐθὺς ἤδη μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐργασίας θέλουσι καταβάλει αὐτοῖς δραχμὰς πεντακοσίας / ἀριθμὸς 500 /, κατὰ δὲ τὸ μέσον τῆς ἐργασίας δραχμὰς ἑπτακοσίας. Ὅταν δὲ ἀποπερατωθεῖ ἐντελῶς ἡ οἰκοδομὴ, θέλουσι λογαριασθεῖ καὶ πληρώσει πρὸς αὐτοὺς τὸ ὅλον τῆς ἀξίας τῆς ἐργασίας των, ἐκτιμηθείσης ἤδη ἐκ συμφώνου ὑπ’ αὐτῶν καὶ ἐμοῦ διὰ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ τέλους τοῦ χαρτοσήμου εἰς δραχμὰς δύο χιλιάδας. Ὅτι οἱ κτίσται θέλουσι παραδεχθεῖ οἱονδήποτε θέλουσιν οἱ τελευταῖοι τέκτονα διὰ νὰ σχεδιάσῃ τὰ παράθυρα. Ὅτι οἱ κτίσται ἔχουσι τὸ δικαίωμα νὰ κατεδαφίσωσι τὴν ἐκεῖσε ὑπάρχουσαν παλαιὰν ἐκκλησίαν μέχρι τῆς θύρας καὶ νὰ λάβωσι τοὺς λίθους αὐτῆς διὰ τὴν προκειμένην // οἰκοδομήν. Ὅτι τοὺς λίθους τοὺς διὰ τὰ ἀγκωνάρια θέλουσιν ἐκλέξει οἱ τελευταίοι \ ἐκ τῶν πέριξ μερῶν τοῦ χωρίου Μπροῦμα πορίων / καὶ οἱ κτίσται εἶναι ὑπόχρεοι νὰ μεταχειρισθῶσιν εἰς τὴν οἰκοδομὴν αὐτῶν αὐτοὺς τοὺς λίθους. Ὅτι οἱ κτίσται εἶναι ὑπόχρεοι νὰ παραδεχθῶσι κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐργασίας καὶ κατὰ τὸ πέρας καὶ τὴν παράδοσιν αὐτῆς οἱονδήποτε μηχανικὸν ἤθελον φέρει οἱ τελευταῖοι συμβαλλόμενοι πρὸς ἐπιθεώρησιν καὶ ἐξέλεγξιν τῆς ἐργασίας των καὶ νὰ συμμορφοῦνται ἑκάστοτε μὲ τὴν ὡς πρὸς τὴν ἐργασίαν γνωμοδότησιν τοῦ μηχανικοῦ καὶ διορθώνουν πᾶσαν ὑπ’ αὐτοῦ ἀνευρισκομένην ἔλλειψιν. Ἐὰν δὲ εἰς τὴν τελευταίαν καὶ κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς ἐργασίας ἐπιθεώρησιν τοῦ μηχανικοῦ ἀποφανθεῖ ὁ μηχανικός ὅτι ἡ προκειμένη οἰκοδομὴ δὲν εἶναι ἐντελῶς ὁμοία μὲ τὴν τῆς Κάτω Μπαρμπάσαινας καὶ κατὰ τοὺς ἀνωτέρω ὅρους, θέλουσι πληρωθεῖ μόνον κατὰ τὸ ἥμισυ οἱ κτίσται, τὸ δὲ ἕτερον ἥμισυ θέλει κρατηθεῖ ὡς ποινὴ ὑπὸ τῶν τελευταίων. Τὴν τελευταίαν ὄμως αὐτὴν ἀπόφασιν τοῦ μηχανικοῦ δύνανται τὰ μέρη ν’ ἀναθεωρήσωσι, διορίζοντα ἀνὰ δύο πρόσωπα τῆς ἐκλογῆς ἑκατέρου τῶν συμβαλλομένων μερῶν, καὶ ἐὰν καὶ ὑπὸ τούτων κατὰ πλειονοψηφίαν γείνῃ γνωμοδότησις ὁμοία τῇ τοῦ μηχανικοῦ, τότε θέλουσι παραδεχθεῖ αὐτὴν ἀνεκκλήτως. \ Προσθέτουσι πρὸς τούτοις τὰ συμβαλλόμενα μέρη ὅτι οἱ τελευταῖοι θέλουσι δώσει πρὸς τοὺς πρώτους, ἤτοι τοὺς κτίστας, τὴν ἀναγκαίαν διὰ τὴν ἐκκοπὴν τῶν λίθων τῆς οἰκοδομῆς πυρίτιδα καὶ εἴκοσι βαρέλας οἶνου. / Ταῦτα πάντα παραδεξάμενα εὐχαρίστως ἀμφότερα τὰ συμβαλλόμενα μέρη καὶ καθ’ ὁλοκληρίαν ἄνευ ἀντιῤῥήσεως, συνετάχθη τῇ αἰτήσει των τὸ παρὸν καὶ ἀναγνωσθὲν εὐκρινῶς καὶ μεγαλοφώνως ὑπογράφεται παρὰ πάντων καὶ ἐμοῦ, ἐκτὸς τῶν Δημητρίου Μπέτσα, Ἠλίου Κ. Κόσκορη, Ἰωάννου Ῥιζοπούλου, Ἰωάννου Κατσαριώτου καὶ Ἀναστασίου Καμπιλαύκου, ὁμολογησάντων ἄγνοιαν γραμμάτων.

Οἱ συμβαλλόμενοι Οἱ μάρτυρες                       Ὁ Συμβολαιογραφῶν Εἰρηνοδίκης

Φ.  Θ. Μπίκουλης Γ. Φωτόπουλος                                        Κ. Μπράβος
Μιχαὴλ Ἀθανασόπουλος Π. Μηλονόπουλος
Ἀναγν. Παπαδόπουλος
Ἀ. Γκουράσας

(Το κείμενο του συμφωνητικού ανέγερσης του ναού δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο άρθρο μου "Η ενορία Μπρούμα-Ηράκλειας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα", Ηλειακή Πρωτοχρονιά 14. Αμαλιάδα, Εκδόσεις Βιβλιοπανόραμα 2013, σσ. 369-383).

Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του κύκλου αναρτήσεων με θέμα την ιστορία και την αρχαιολογική αξία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Βλ. πάνω δεξιά την στήλη με τίτλο "Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου