Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Ταλανισμός των Γραμματέων και Φαρισαίων

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων, Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα τῶν ἰματίων αύτῶν, 6 φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Ῥαββί....Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν; .... 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες. 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. (Κατά Ματθαίον κγ΄)

Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και είπε:  στο θρόνο του Μωυσή κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όλα όσα σας λένε, λοιπόν, να τα κάνετε και να τα τηρείτε, αλλά να μην φέρεστε σύμφωνα με τις δικές τους πράξεις. Γιατί λένε μόνο, χωρίς να πράττουν. Συγκεντρώνουν φορτία βαριά και δυσβάστακτα και τα ακουμπούν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν την πρὀθεση ούτε το δαχτυλό τους να κινήσουν. Κάθε τους πράξη την κάνουν για να τους δει ο κόσμος. Αυξάνουν τα φυλακτά τους και μεγαλώνουν τις άκρες των ρούχων τους (για να δείχνουν ευσεβείς). Τους αρέσει να κάθονται μπροστά-μπροστά στα δείπνα και στις συναγωγές και να τους αποκαλεί ο κόσμος "Δάσκαλέ μου"... Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που κλείνετε την βασιλεία των ουρανών στους ανθρώπους. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε άλλους αφήνετε να μπούν. Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που γυρίζετε όλον τον κόσμο για να κάνετε κάποιον να πιστέψει και όταν το καταφέρετε, τον κάνετε γιο της καταστροφής δυό φορές περισσότερο από εσάς. Αλίμονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέτε ότι όποιος ορκιστεί στο ναό δεν οφείλει τίποτα, ενώ όποιος ορκιστεί στο χρυσό του ναού οφείλει. Ανόητοι και τυφλοί, τί είναι πιο σημαντικό, ο χρυσός ή ο ναός που αγιάζει το χρυσό; ... Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που δίνεται στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο και τον άνηθο και το κύμινο, ενώ αμελείτε τα πιο σημαντικά σημεία του νόμου, την δικαιοσύνη, την ελεημοσύνη και την πίστη. Έπρεπε να φροντίσετε αυτά, αλλά να μην αμελήσετε και τα πρώτα. Οδηγοί τυφλοί, που πετάτε μακρυά το κουνούπι, ενώ καταπίνετε την καμήλα. Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που καθαρίζεται την εξωτερική πλευρά του ποτηριού και του πιάτου, ενώ εσωτερικά είναι γεμάτα από προϊόντα αρπαγής και από κάθε ακαθαρσία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού, για να καθαριστεί και το εξωτερικό. Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που μοιάζετε με τάφους ασπρισμένους, που έξωτερικά φαίνονται όμορφοι, ενώ εσωτερικά είναι γεμάτοι από οστά και κάθε ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι, ενώ εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και αμαρτία. Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που φτιάχνετε τους τάφους των προφητών και καλλωπίζετε τα μνημεία των αγίων και λέτε "Αν ζούσαμε την εποχή των προγόνων μας, δεν θα συμμετείχαμε μαζί τους στη δολοφονία των προφητών". Κι έτσι παραδέχεστε ότι είστε απόγονοι εκείνων που δολοφόνησαν τους προφήτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου